“มอหินขาว” อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

     มอหิวขาว เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไปเท่ากับไปไม่ถึงชัยภูมิ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ ความมหัศจรรย์ของที่นี่ คือ ก้อนหินที่จากการสะสมของตะกอนทรายแป้งและดินเหนียว ต่อมาด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงตกตะกอนเปลี่ยนเป็นทราย ในสภาวะอากาศแบบแห้งแล้งกึ่งร้อนชื้นทับถมลงบนตะกอนทรายแป้งและดินเหนียวจึงแข็งตัวกลายเป็นหิน หลังจากเกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว ทำให้มีการคดโค้ง แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้เกิดลักษณะของเสาหินและแท่งหินรูปร่างอย่างเห็นในปัจจุบัน หนึ่งในหินที่วางเรียงกัน…
  • Unseen In Thai

    Unseen In Thai มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ LogoUnseens
  • Photos